Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Adatkezelési tájékoztató és szabályzat

1. Az adatkezelési tájékoztató és szabályzat célja

Az A Magyar Kézművességért Alapítvány (1087 Budapest, Luther u. 4-6., a továbbiakban AMKA) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A jelen tájékoztató és szabályzat szerinti adatkezelés során irányadó jogszabályok különösen:

- az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbiakban: Infotv.;

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete, továbbiakban: GDPR rendelet;

Az AMKA adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.amka.hu címen.

Az AMKA fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, amelyről azonban kellő időben tájékoztatást ad a fenti honlapcímen.

Az AMKA elkötelezett a pályázatain résztvevők személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a pályázók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az AMKA a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az AMKA az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Alapítványunkat, az amka@amka.hu elérhetőségen léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Az AMKA minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

Név: A Magyar Kézművességért Alapítvány - AMKA

Székhely: 1087 Budapest, Luther u. 4-6.

Nyilvántartásba vételi szám: 4770

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság

Adószám: 18061976-1-42

Telefonszám: 20/570-7085

E-mail: amka@amka.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Gál Anna, az AMKA titkára

Telefonszám: 20/570-7085

 

2.1. Az adatkezeléshez igénybe vett adatfeldolgozók:

2.1.1.

Név: Central Digitális Média Kft. 
Cégnyilvántartási száma: 01-09-199016 
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság 
Adószáma: 25087886-2-41

Az E-oldalon működtetett  www.amka.hu honlap tárhelyszolgáltatója.

2.1.2.

Név: Mediacenter Hungary Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Kft.

Cégjegyzékszám: 03-09-114492

A bejegyző bíróság megnevezése: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 13922546-2-03

A www.amka.hu domain és az amka@amka.hu e-mail címre küldött levelek tárhelyszolgáltatója.

 

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. A pályázati regisztrációk során és a nevezési lapokon megadandó személyes adatok:

- név

- szakma

- lakcím

- telefonszám

- mobil telefonszám

- e-mail cím

- honlapcím

Az adatok a pályázó azonosítását és a pályázatok és kiállítások tartama alatti elérhetőségéhez szükségesek. Nyertes pályázat esetén a www.amka.hu honlapon és a kiállítást kísérő fotóalbumban közzétételre kerül a pályázó neve, szakmája és a lakcíméből a település neve.

3.2. A pályázat díjazott alkotóinak személyes adatai:

- név / leánykori név

- anyja neve

- születési hely, idő

- lakcím

- személyigazolvány szám

- adóazonosító jel

- taj szám

- bankszámlaszám / számlavezető bank

Az adatok a pénzdíjak átutalásához és az adóigazolások elkészítéséhez szükségesek. Ezek az adatok nem kerülnek nyilvánosságra.

3.3. Technikai adatok

Az AMKA az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés.

Az AMKA olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az AMKA az adatkezelés során megőrzi

- a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

- a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

- a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Jelen Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat 2018. május 25. napjától, visszavonásig hatályos.

A Magyar Kézművességért Alapítvány